Vedtægter for
TEATERRØDDERNE
 
1.      Navn  
       
Foreningens navn er TEATERRØDDERNE.
Den er startet i 1988 og har hjemsted i Holbæk.
 
2.      Formål       
 
TEATERRØDDERNES formål er at arbejde med dramatiske udtryksformer, for at give medlemmerne mulighed for at udnytte alle deres kreative evner herunder også evnen til at samarbejde.
Dette sker ved afholdelse af kurser med relevante emner og via produktion af offentlige forestillinger. Disse belyser alment menneskelige problemstillinger og udbreder kendskabet til og forståelsen af mellemmenneskelige forhold.
Foreningen er åben for alle, der vil arbejde seriøst med teater.
 
3.      Professionel assistance         
 
TEATERRØDDERNES arbejde er baseret på professionel assistance (instruktører, scenografer mv.)
 
4.      Repræsentation
 
TEATERRØDDERNE er medlem af HAT og  Kasernerådet
 
5.      Generalforsamlingen     
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i september måned.
På generalforsamlingen vælges såvel bestyrelse som dramaturgiat.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling udsendes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel.
Dagsorden med forslag udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmer skal fremsendes skriftligt til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen.
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, der har indbetalt kontingent og som deltager i generalforsamlingen.
Vedtagelse af dagsordenens punkter samt valg afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Dagsordenen for ordinær generalforsamling indeholder som minimum følgende punkter:
 
1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning
3.      Aflæggelse af årsregnskab ved kassereren
4.      Budget fremlægges til godkendelse.
5.      Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
6.    Valg af Kasserer
7.      Valg af suppleanter.
8.      Valg af revisor.
9      Sæsonens forestilling -(er)
10. Fastsættelse af årskontingent
11. Forslag fra bestyrelsen
12. Forslag fra medlemmerne.
13.  Eventuelt.
 
 
 
6.      Bestyrelsen     
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Medlemmer, der vælges i lige år er på valg i lige år og modsat for øvrige medlemmer. Bestyrelsen består af 5 - 8 gruppemedlemmer.
Desuden vælges 2 suppleanter, som er på valg skiftevis. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne inviteres til alle bestyrelsesmøder.
Valgbar til bestyrelsen er alle, der har betalt medlemskontingent.
Første bestyrelsesmøde afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen. På mødet konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og menige medlemmer. Dersom der ikke vælges en kasserer under pkt 5. 6, skal bestyrelsen udpege én blandt dens midte til kasserer.
Bestyrelsen udpeger 2 HAT repræsentanter. Bestyrelsen udpeger af sin midte et medlem til Kasernerådet.
Dog kan man kun vælges som HAT-repræsentant, hvis man ikke er medlem af andre HAT-gruppers bestyrelser.
 
7.      Bestyrelsens arbejdsområde         
 
Foreningen tegnes af formanden og næstformand. Bestyrelsen har det økonomiske ansvar.
Bestyrelsen udarbejder budgetforslag, herunder forslag til   kontingent.
Bestyrelsen forelægger forslag til nye forestillinger, kurser og professionel hjælp. Den indgår aftaler med professionelle, institutioner, sponsorer og eventuelle andre grupper.
Den laver et budget og forelægger forslag om deltagergebyr i forbindelse med et projekt. Forelæggelse af forslagene bør ske på et så tidligt tidspunkt som muligt.
Bestyrelsen udarbejder arbejdsgang for en produktion.
 
 
8            Regnskabsforhold 

A) Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august og er et egentligt forenings-regnskab.
B) Kontingent betales i september måned.
C) Der føres altid særskilt regnskab for forestillingerne.
D) Til iværksættelse af nye produktioner, bør det tilstræbes at der forefindes en mindre startkapital.

TEATERRØDDERNES  kontingent/gebyr-typer:

MEDLEMSKONTINGENT, der betales af alle, som ønsker stemmeret, valgbarhed og fortsat information.

FORESTILLINGSGEBYR fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med budgettet for produktionen og betales af alle, der modtager professionel instruktion (instruktør, scenograf, kostumier og lys-lyd designer)
KURSUSGEBYR betales af deltagerne ved kursusstart.
 
9 Vedtægtsændringer
 
Foreningens vedtægter ændres ved simpelt flertal på generalforsamlingen.
 
 
 10   Nedlæggelse
            
TEATERRØDDERNE nedlægges, hvis det besluttes ved to på hinanden følgende generalforsamlinger inden for 6 måneder. Ved afstemningen følges generalforsamlingens regler ang. flertal.
Ved opløsning af TEATERRØDDERNE overgår en evt. formue til anden amatør-teatervirksomhed. (Den sidste generalforsamling bestemmer hvilken)
 
(Vedtaget på stormøde d. 25. jan.2000 Ændringer 5. juli 2001 Ændringer 7./9 2004, sep. 2006 og 25/9 2007 Ændringer 16. sep. 2008 Ændringer 13. sep. 2011 Ændringer v kasserer 18. sep. 2012, Ændring vedr. Dramaturgiat 27.sep. 2022)
| CVR: 29 55 19 79 Bank Nordea: reg 1726 - 8478 386 169